Crez

I. DESPRE DUMNEZEU – Noi credem şi mărturisim că:

a. Există un Singur Dumnezeu Etern, Triunic, Creator. El este Susţinătorul şi Stăpânitorul tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute, ce S-a revelat omului în Cele trei Persoane, Coeterne, Coegale, în mărturisirea şi lucrarea lor: TATAL, FIUL ŞI DUHUL SFÂNT (Matei 28:19; Ioan 17:3; Efeseni 4:4-6; Geneza 1:1; 2 Corinteni 13:14);

b. Există Dumnezeu Fiul, prin care s-au făcut toate lucrurile: Ioan 1:1-2. Divinitatea Lui Isus, moartea Lui pentru păcatele noastre, Învierea Lui din pricină că ne-a socotit îndreptăţiţi (Romani 4:25; 1 Ioan 5:20; 1 Corinteni 15:3–4), Singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: El va reveni să-i ia la Sine, pe toţi cei răscumpăraţi cu Însuşi sângele Său: El fiind Judecătorul tuturor, al celor morţi şi al celor vii (1 Timotei 2:5; Ioan 14:1-3; 1 Tesaloniceni 4:13-18; Apocalipsa 1:7-8, 2:20; 2 Timotei 4:1; Ioan 1:29; 3:17-21; Apocalipsa 20:10–15);

c. Există Dumnezeu Duhul Sfânt, prin care Tatăl cârmuieşte totul, prin lucrarea naşterii din nou, care locuieşte în cel credincios, iar trupul acestuia devine un Templu al Duhului Sfânt (Ioan 14:16-20; 16:5-15; Faptele Apostolilor 2:1-4, 17-18, 32-36; 1 Corinteni 6:19; 3:16, 1 Petru 1:2). Duhul Sfânt joacă un rol esenţial în Lucrarea de Consiliere Spirituală şi Pastorală, El fiind numit chiar de Isus: Mângâietorul, Paracletul, Apărătorul, Ajutorul, Sfătuitorul celui credincios (Ioan 14:16–19, 26; 16:7-15).

II. DESPRE BIBLIE – CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU – Noi credem şi mărturisim că:

a. Sfintele Scripturi, Cuvântul canonic al lui Dumnezeu, sunt inspirate de Duhul Sfânt, şi a fost scris pentru noi toţi, Dumnezeu revelând scopul Său pentru fiinţa umană. Ele sunt Autoritatea Supremă pentru viaţa de credinţă şi de conduită morală, care prezintă Adevărul complet al Lui Dumnezeu, fără erori, ce este prezent în tot ceea ce Dumnezeu a avut să ne spună (Psalmul 119:160; Ioan 17:17, Psalmul 12:6; Proverbe 30:5; 2 Timotei 3:16-17 şi Psalmul 119:89; 2 Timotei 3:16).

b. În Consilierea Creştină, Scriptura reprezintă Autoritatea Supremă, deoarece ea este inspirată de Persoana Duhului Sfânt, care joacă un rol esenţial în lucrarea sus amintită (2 Samuel 7:28; Psalmul 119:105; Romani 15:4-5; 2 Timotei 3:16-17).

III. DESPRE OM – Noi credem şi mărturisim că:

Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, perfect, dar cu voinţă proprie, liberă de a alege între bine şi rău (Eclesiastul 7:29; Deuteronom 30:15; Geneza 1:27; 2:7). Prin neascultarea lui de Dumnezeu, omul a căzut sub blestemul păcatului, născându-se în păcat, având o natură păcătoasă. Cu toate acestea, omul poate fi salvat din această stare doar prin Isus Cristos, singura lui şansă fiind lucrarea de Mântuire a naşterii din nou, prin credinţa în Domnul Isus Hristos (Romani 3:23, 6:23; Psalmul 51:5; Efeseni 2:1-6, 8–13; 1 Petru 1:15-16, 23).

IV. DESPRE PĂCAT – Noi credem şi mărturisim că:

a. Păcatul reprezintă neconformarea faţă de Legea morală a lui Dumnezeu, în gândire, în atitudine şi în fapte. Toţi oamenii sunt păcătoşi. PĂCATUL ESTE NEASCULTAREA DE DUMNEZEU (Psalmul 51:5; Romani 3:23; Geneza 3:7-8; Deuteronom 9:7)

b. Consecinţele păcatului: toate bolile, suferinţele, dezastrele, care se răsfrâng asupra fiinţei umane, sunt cauzate şi înrădăcinate în păcatul şi păcătoşenia fiinţei umane, consecinţa finală a păcatului fiind moartea (Geneza 3:14-19; Romani 6:23; 1 Corinteni 15:54-56).

c. În Consilierea Creştină, rădăcina (cauza) principală a tuturor problemelor este păcatul (Psalmul 51:4-5; Proverbe 14:34; Romani 7:17, 20, 23).

V. DESPRE MÂNTUIRE – Noi credem şi mărturisim că:

a. Omul nu se poate mântui pe sine, ci mântuirea omului a fost şi este posibilă doar prin harul lui Dumnezeu, prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, şi aceasta nu vine de la oameni ci este Darul lui Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus (Efeseni 2:8-10; Tit 2:11-12; Isaia 53:5; Ioan 3:16; Marcu 1:15; Faptele Apostolilor 2:37-39; 16:31).

b. Mântuirea este pentru toţi oamenii, aceasta fiind dorinţa şi voinţa lui Dumnezeu (1 Timotei 2:4; 2 Petru 3:9).

VI. DESPRE NAŞTEREA DIN NOU – Noi credem şi mărturisim că:

Naşterea din nou este lucrarea de regenerare a vieţii în toată structura noastră umană, şi se realizează prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este „sămânţa ce nu poate putrezi”, cât şi prin lucrarea Duhului Sfânt, în viaţa celui care crede. Prin naşterea din nou suntem adoptaţi în Familia lui Dumnezeu, devenind fii şi moştenitori ai Lui (Ioan 3:5, 7; 1 Petru 1:23; Iacov 1:18; Ioan 3:3; Romani 8:17; Galateni 4:7).

VII. DESPRE LUCRURILE VIEŢII VIITOARE (ESCATOLOGIE) – Noi credem şi mărturisim că:

a. Domnul Isus Hristos va veni a doua oară, „nu în vederea păcatului, ci ca să aducă Mântuirea celor ce-L aşteaptă”. Venirea a doua a Domnului Isus este aproape şi iminentă, şi El va strânge în Slavă, în glorie, pe toţi cei care Îi aparţin şi aşteaptă venirea Sa (Faptele Apostolilor 1:11; Evrei 9:27-28; 1 Tesaloniceni 4:13–17; Apocalipsa 22:12, 20).

b. Există o înviere a celor morţi,atât a celor care au adormit în Hristos, cât şi a celor necredincioşi, care au murit în păcatele lor. Cei mântuiţi vor învia pentru viaţa veşnică, iar cei pierduţi (nemântuiţi) vor învia pentru osândă şi moarte veşnică. Dumnezeul Triunic, care este Creatorul şi Autorul tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute, Alfa şi Omega, va face în viitor toate lucrurile noi: un Cer nou şi un Pământ nou, pe care va domni Neprihănirea (Ioan 5:28–29; Apocalipsa 20:11–15; 2 Petru 3:7–13; Apocalipsa 21 şi 22).

Tag Post :
Share This :

Recent Post

Nu ezita sa ne contactezi

Răspundem prompt la întrebări despre cursurile organizarte sau conferințele susținute. De asemeni suntem disponibili pentru a organiza cursuri sau conferințe în zona ta.